V dennom stacionári EDITÁR poskytujeme sociálnu službu

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, a ktorá je odkázaná na sociálnu službu  v zariadení len na určitý čas počas dňa.  V dennom stacionári sa poskytuje: 

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. stravovanie.

Zabezpečujeme činnostné aktivity a záujmovú činnosť podľa individuálnych potrieb prijímateľa.

Postup pri prijímaní do Denného stacionára v Levoči:

Písomná žiadosť o umiestnenie v Dennom stacionári v Levoči na ulici Probstnerova cesta 6, predkladá občan na predpísanú tlač (nižšie)  osobne, poštou alebo e-mailom na

humanitar@humanitar.sk

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

Cenník DS