Podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách §72 ods. 3 písm. a je poskytovateľ sociálnej služby povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejnom dostupnom mieste:

a) priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok nasledujúci do konca nasledujúceho rozpočtového roka,

b) priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok v štruktúre podľa odseku 5 bližšie do konca apríla jedného rozpočtového roka

EON 2023 v štruktúre

EON 2022 v štruktúre

EON 2022

EON 2021

EON 2021 v štruktúre

EON 2020

EON 2020 v štruktúre

EON KSK.

EON 2019

EON 2019 v štruktúre