Interné dokumenty - HUMANITÁR

Interné dokumenty

V tejto sekcii môžete nájsť interné dokumenty organizácie HUMANITÁR, n. o. Priebežne všetky dokumenty aktualizujeme a dopĺňame podľa platných právnych predpisov a skúsenosti organizácie. Vaše postrehy, pripomienky či sťažnosti k interným dokumentom môžete zaslať na bocko@humanitar.sk alebo priniesť osobne.

 

Pracovný poriadok

V súlade s § 84 Zákonníka práce a po prerokovaní a súhlase vedúcich zamestnancov vydáva štatutárna zástupkyňa Centra psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti HUMANITÁR, n. o. tento PRACOVNÝ PORIADOK. Zároveň sa týmto Pracovným poriadkom ruší Pracovný poriadok zo dňa 10.06.2015.

Pracovný poriadok

Dokument o dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd

Interný dokument zákl. ľudské práva

Dokument o podávaní sťažností

Na základe zákona č. 9/2010 o sťažnostiach (ďalej len zákon č. 9/2010 Z. z.) v platnom znení a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon č. 211/2000 Z. z.) v platnom znení vydala štatutárna zástupkyňa HUMANITÁR, n.o. internú smernicu o vybavovaní sťažností, žiadostí a iných podaní (ďalej len podania). Interný dokument upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach DSS,ŠZ, ZpS, DS HUMANITÁR, n.o

Dokument podáva sťažnosti

Záznam o podaní ústnej sťažnosti

záznam o výsledku kontroly

zápisnica o prešetrovaní sťažností

CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTI

Interný dokument o poskytovaní informácií

Nezisková organizácia HUMANITÁR vydala v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „infozákon“) smernicu na zabezpečenie postupu pri aplikácii tohto zákona v oblasti sprístupňovania informácií v podmienkach DSS, ŠZ, ZpS a DS HUMANITÁR, n.o.

Poskytovanie informácií

Písomná žiadosť

Telefonická žiadosť

Ústna žiadosť

Interný dokument rovnaké zaobchádzanie

Cieľom interného dokumentu je určiť uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a prijať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou v podmienkach zamestnávateľa.

INTERNÝ PREDPIS rovnaké ošetrenie

Etický kódex zamestnanca HUMANITÁR, n. o.

Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca HUMANITÁR, n. o., ktorú je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami.

Etický kódex zamestnanca

Smernica cestovných náhrad

Smernica stanovuje postup uplatňovania štandardov HUMANITÁR, neziskovej organizácie, ktoré boli vypracované s cieľom usmernenia zamestnancov s podmienkami vysielania na pracovnú cestu a uplatňovaní náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách. Smernica platí pre všetkých zamestnancov neziskovej organizácie HUMANITÁR, ktorých organizácia vysiela na domácu, alebo zahraničnú pracovnú cestu.

SMERNICA CESTOVNÉ NÁHRADY 2016

Riadenie rizík

Cieľom príručky ,, RIADENIE RIZÍK “ je definovať rizikové oblasti v poskytovaní sociálnych službách, vytvoriť postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, vytvoriť postupy a pravidlá na riešenie kríz.

Riadenie rizík