Informácia k legislatívnej úprave zákona:

 Dňa 01.01.2022 nadobudla účinnosť novela Zákona 484/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

 TRETIA HLAVA

FINANČNÁ PODPORA NEVEREJNÉHO POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY POSKYTUJÚCEHO SOCIÁLNU SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME

  • paragraf 75

(1) Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je

  1. nízkoprahové denné centrum,
  2. zariadenie pre seniorov,
  3. zariadenie opatrovateľskej služby,
  4. denný stacionár,

Zoznam_miest-obcí_poskytujúcich-neposkytujúcich_finančný_príspevok_Scan