Zoznam_miest-obcí_poskytujúcich-neposkytujúcich_finančný_príspevok_Scan

Zariadenie pre seniorov v Levoči poskytuje sociálnu službu s celoročným pobytom:

V Zariadení pre seniorov HUMANITÁR sa snažíme v maximálnej miere napĺňať potreby prijímateľov sociálnej služby, vhodným a racionálnym stravovaním, zabezpečovaním maximálnej hygieny, potrebnej zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, vedením prijímateľov služby k adekvátnej pohybovej aktivite i psychickej a pracovnej činnosti.

Starostlivosť o seniorov sa realizuje paralelne vo viacerých oblastiach:

 • Individuálna oblasť –  ide o citlivý a empatický prístup k seniorom s ohľadom na ich individuálne schopnosti, možnosti, predpoklady, pričom sú rešpektované požiadavky seniora.
 • Sociálna oblasť – ide o snahu udržiavať kontakty s príbuznými, čím bránime sociálnej exklúzii, trénujeme kognitívne funkcie, udržiavame seniorov v sociálnej realite a podobne.
 • Hmotná oblasť – snažíme sa vytvárať pocit bezpečia a istoty, staráme sa o finančný  a bytový komfort prijímateľov sociálnej služby.
 • Napĺňanie zdravotných potrieb – je zabezpečované 24 hodín zdravotnou starostlivosťou a sledovaním zdravotného stavu odborným personálom a to opatrovateľkami, zdravotnou sestrou, lekármi a špecialistami.
Sociálna služba sa poskytuje:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Prijímateľom v zariadení pre seniorov HUMANITÁR, n.o.:

a) poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ošetrovateľská starostlivosť
 5. ubytovanie (1,2 alebo 3 lôžkovej izbe)
 6. stravovanie (5 x denne)
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 8. osobné vybavenie
 9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu

b) povinnosti

 1. ošetrovateľská rehabilitácia
 2. záujmová činnosť

c) utvára podmienky na:

 1. vzdelávanie
 2. úschovu cenných vecí.

Kapacita zariadenia pre službu Zariadenie pre seniorov je 19 miest.

Sociálnu službu nemôžeme poskytnúť:
 • osobám, ktoré nepatria do našej cieľovej skupiny
 • osobám, ktorých zdravotný stav zostáva liečený v zdravotníckom zariadení
 • osobám s akútnym infekčným ochorením
 • osobe, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby, ktorej naše zariadenie vypovedalo zmluvu v dobe kratšej ako 6 mesiacov pred touto žiadosťou o poskytnutie sociálnej služby zariadení pre seniorov z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy
 • z dôvodu plnej kapacity našej služby

ĎALEJ sa sociálna služba neposkytuje:

 • osobám v súčasnosti závislým na alkohole alebo iných návykových látkach

Postup pri prijímaní občanov do Zariadenia pre seniorov v Levoči:

Písomná žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov v Levoči na ulici Probstnerova cesta 6, predloží občan na predpísanom tlačive osobne, poštou alebo e-mailom na:

humanitar@humanitar.sk

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy