Domov sociálnych služieb v Levoči poskytuje sociálnu službu s celoročným pobytom:

Hlavnou činnosťou Domova sociálnych služieb HUMANITÁR je poskytovať prijímateľom  rôzne druhy činnostných aktivít pre maximálne skvalitnenie ich pobytu v DSS, a vďaka rôznorodosti týchto činností trénovať ich zručnosti a schopnosti či už fyzické alebo psychické.

Sociálna služba sa poskytuje:

celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie schizofrénia, mánio depresia alebo demencia.

Prijímateľom domova sociálnych služieb HUMANITÁR, n.o.:

a) poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ošetrovateľská starostlivosť
 5. ubytovanie (1,2 alebo 3 lôžkovej izbe)
 6. stravovanie (5 x denne)
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 8. osobné vybavenie
 9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu

b) povinnosti

 1. preventívna aktivita
 2. liečebno – pedagogická starostlivosť
 3. špeciálno – pedagogická starostlivosť
 4. ošetrovateľská rehabilitácia
 5. záujmová činnosť

c) utvára podmienky na:

 1. vzdelávanie
 2. úschovu cenných vecí.

Kapacita zariadenia pre službu Domov sociálnych služieb je 10 miest.

Sociálnu službu nemôžeme poskytnúť:
 • osobám, ktoré nepatria do našej cieľovej skupiny
 • osobám, ktorých zdravotný stav zostáva liečený v zdravotníckom zariadení
 • osobám s akútnym infekčným ochorením
 • osobe, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby, ktorej naše zariadenie vypovedalo zmluvu v dobe kratšej ako 6 mesiacov pred touto žiadosťou o poskytnutie sociálnej služby domov sociálnych služieb z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy
 • z dôvodu plnej kapacity našej služby

ĎALEJ sa sociálna služba neposkytuje:

 • osobám v súčasnosti závislým na alkohole alebo iných návykových látkach

Postup pri prijímaní do Domova sociálnych služieb v Levoči:

Písomná žiadosť o umiestnenie v Domove sociálnych služieb v Levoči na ulici Probstnerova cesta 6, predkladá občan na predpísanú tlač (nižšie)  osobne, poštou alebo e-mailom na humanitar@humanitar.sk

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy