Milí rodinní príslušníci,

 

v prípade ak chcete navštíviť vášho blízkeho, prosím nahláste sa aspoň 48 h. vopred v čase od pondelka- piatka od 07,00 – 09,00 hod. na tel. čísle 053 44 93 550 – nezadávajte žiadnu klapku, a budete priamo prepojení na zodpovedného zamestnanca.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

Naučili sme sa akceptovať postihnutých ľudí na vozíčku, no nenaučili sme sa akceptovať postihnutých ľudí na duši

HUMANITÁR prijíma pod svoje krídla ľudské osudy a pomáha im v lepšej budúcnosti

Naučili sme sa akceptovať postihnutých ľudí na vozíčku, no nenaučili sme sa akceptovať postihnutých ľudí na duši

Ponúkame

Pobytové služby

HUMANITÁR, nezisková organizácia poskytuje sociálne služby podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pobytovou formou podľa:

§ 35 Zariadenie pre seniorov

§ 38 Domov sociálnych služieb

§ 39 Špecializované zariadenie

 

Ambulantné služby

HUMANITÁR, nezisková organizácia poskytuje sociálne služby podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ambulantnou formou podľa:

 

§ 40 Denný stacionár

w

Poradenské služby

HUMANITÁR, nezisková organizácia poskytuje odbornú činnosť na základe získania akreditácie  podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ambulantnou formou a terénnou formou podľa:

§ 88 Špecializované sociálne poradenstvo

Vzdelávacie služby

HUMANITÁR, nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie pre ľudí s duševným ochorením, rodiny a verejnosť na základe získania certifikácie  na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe:

 

Psychoedukácia pre duševne chorých, rodiny a verejnosť

Schizofrénia, depresia

a iné psychické poruchy postihujú čoraz viac ľudí aj na Slovensku 

Schizofrénia patri medzi diagnózy, s ktorými sa nikto nechváli. Veľká časť laickej verejnosti má totiž o schizofrénií skreslené predstavy- bolo by napríklad dobré zabudnúť na ,, rozdvojenú osobnosť´´, pretože tým schizofrénia nie je.

Priebeh ochorenia a cestu k ozdraveniu ovplyvňuje rada faktorov, predovšetkým dobre fungujúce rodinné zázemie, včasná a dobre vedená medikamentózna a psychologická liečba a systematická rehabilitácia.

ľudí trpiacich schizofréniou na Slovensku

Schizofrénia je jednou z 20 najčastejších príčin zdravotného obmedzenia na svete

Vek, kedy sa schizofrénia najčastejšie prejaví u mužov

Vek, kedy sa schizofrénia najčastejšie prejaví u žien

Čo je schizofrénia?

Pojem schizofrénie možno najlepšie preložiť ako rozdelenie myslenia, ale inak ide o poruchu mnohých duševných funkcií : myslenie, vnímanie, emotivity, narušená môže byť i motorika, osobnosť, schopnosť jednať s ľuďmi, pozornosť alebo pamäť.

Kedy a prečo vzniká?

Psychóza prepuká u ľudí s náchylnosťou ku schizofrénií potom, čo sú vystavení nadmernej psychickej záťaži (napr. škola, práca, partnerské vzťahy). Medzi dispozície ochorenia patrí nadmerná citlivosť a zvýšená zraniteľnosť, je preto dôležitá kvalita vzťahu s blízkymi. Dedí sa len dispozícia, nie samotná choroba.          (Pokiaľ však niektorí z rodičov trpí schizofréniou, pravdepodobnosť, že dieťa ochorie tiež, je asi 10 %).

Schizofrénné ochorenie prepuká v mladom veku- vo fáze životného štartu- a preto môže ovplyvniť celý život.

Hlavné príznaky choroby

 • poruchy vnímania a myslenia (halucinácie, bludy, nesúvislé myslenie)
 • poruchy nálad (depresia, úzkosť, mánia)
 • zníženie až vymyzenie motivácie
 • poruchy správania
 • kognitívne poruchy (poruchy pamäti, pozornosti)

Ochorenie najčastejšie prepuká :

 • u mužov medzi 16 až 25 rokom
 • u žien medzi 25 až 35 rokom

Psychotické poruchy nikdy nespúšťa jediná príčina, ale kombinácia mohých čiastkových príčin. Niektoré sú vrodené (dedičnosť, priebeh tehotenstva), iné sú spôsobené vplyvom prostredia, v ktorom chorý žije a udalosťami, ktoré prežil.

K náhlému a nečakanému ochorenie dochádza zriedka. Prepuknutie choroby môže predchádzať obdobie niekoľkých mesiacov až rokov, počas ktorých sa človek postupne mení:

 • uzatvára sa do seba
 • prerušuje sociálne kontakty
 • horšie komunikuje
 • hovorí nesúvislo, sám pre seba
 • vykonáva podivné rituály
 • býva podraždený
 • stráca záujem o okolitý svet
 • experimentuje s drogami

 Svet sa pre chorého stáva nezrozumiteľným, zažíva pocit straty kontroly nad skutočnosťou. Veci sú nejasné a nadobúdajú mnohoznačných či symbolických významov. 

 

Schizofrénia sa vracia, preto je dôležité, aby sa chorý naučil rozpoznávať ,, varovné príznaky,, , ktoré signalizujú návrat (nespavosť, nesústredenosť, vnútorný pocit , že sa zasa niečo deje). Pri dobrej spolupráci s odborníkmi sa možno naučiť návratu choroby predísť.

 

 

Riešenie existuje

w

Biologický pohľad

Dnešné výskumy ukazujú, že na prepuknutie schizofrénie majú vplyv aj: dedičnosť, pôrodné komplikácie, ťažké choroby v detsve, zlá výživa, rast a hormonálne zmeny v puberte a dospievaní, užívanie drôg a alkoholu a pod.

Z biologického pohľadu má rodina veľký vplyv na liečenie príznakov duševného ochorenia.

Je dôležité, aby si rodina uvedomila, že:

 • je súčasťou pri liečbe rodinného príslušníka,
 • akým spôsobom môže predísť relapsom choroby rodinného príslušníka,
 • veľký význam má edukácia o chorobe, aby rodina nebola spúšťacím faktorom,
 • veľký význam pre ich rodinného príslušníka je nádej, že aj naďalej do rodiny patrí.

HUMANITÁR podáva pomocnú ruku

 • pri práci so samotnou rodinou,
 • organizovaním rodinných stretnutí,
 • pri edukácií rodiny
 • a iné.

 

w

Sociálny pohľad

Veľký význam pre vznik, ale aj liečenie duševného ochorenia má nepochybne prostredie, v ktorom človek žije: rodina, priatelia, škola, finančné zabezpečenie, bývanie.

Z týchto zdrojov môže prameniť podpora a pohoda ako ochranný faktor pri liečení príznakov choroby.

Je dôležité, aby si aj človek s duševným ochorením uvedomil, že:

 • je chorý a potrebuje odbornú pomoc,
 • je potrebné venovať maximálnu pozornosť zdrojom, ktoré mu príznaky choroby spôsobujú,
 • existujú spôsoby a metódy práce, ktoré dokážu zmierniť jeho psychické utrpenie,
 • dobrá komunikácia mu zlepší a zvýši jeho kvalitu života.

HUMANITÁR podáva pomocnú ruku

 • pri edukácií o chorobe,
 • pri integrácií do spoločnosti,
 • pri spoznávaní varovných príznakov
 • a iné.

Neváhajte nás kontaktovať

+053 44 93 550 

To najnovšie z nášho blogu

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

Vážení rodinní príslušníci, predkladáme vám vyhodnotenie anonymných dotazníkov, ktoré ste nám zaslali  e- mailom v dňoch 03. 05. až 10. 05. 2023 a v ktorom ste vyhodnotili spokojnosť vašich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnych služieb v Domove sociálnych...

Poďakovanie spoločnosti Alza.sk

POĎAKOVANIE  V mene prijímateľov sociálnej služby sa chceme poďakovať spoločnosti Alza.sk , že štedrým finančným darom podporilo naše zariadenie sociálnych služieb v Levoči  6 731,- EUR. Veľmi nás teším a pri srdci, že sa stále aj v týchto náročných časoch hrajú...

Naša misia

Misiou našej organizácie je pomôcť ľuďom, ktorí trpia duševným ochorením s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénneho a mánio-depresívneho okruhu a demencie. Naša organizácia je aj držiteľom akreditácie pre špecializované sociálne poradenstvo  Medzi naše hlavné priority patrí zefektívňovanie a skvalitňovanie sociálnych služieb na európske štandardy.

O nás

HUMANITÁR, nezisková organizácia svoju činnosť zahájila v roku 2006. Poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári v meste Levoča. Cieľovou skupinou sú občania, ktorí trpia duševným ochorením s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénneho a mánio – depresívneho okruhu a demencie . Výber cieľovej skupiny s ktorou pracujeme ako v pobytovej forme, tak aj v ambulantnej forme bol daný celosvetovým percentuálnym nárastom ľudí trpiacich duševnými chorobami, v dôsledku problémov, ktoré generuje súčasná spoločnosť.

l

Základné údaje

Sídlo organizácie: Škultétyho 19, 080 01 Prešov
Prevádzka organizácie: Probstnerova cesta 6, 054 01 Levoča

IČO: 37 886 932
DIČ: 202 206 2526
IBAN: SK45 0200 0000 0020 6708 1553