Milí rodinní príslušníci,

 

v prípade ak chcete navštíviť vášho blízkeho, prosím nahláste sa aspoň 48 h. vopred v čase od pondelka- piatka od 07,00 – 09,00 hod. na tel. čísle 053 44 93 550 – nezadávajte žiadnu klapku, a budete priamo prepojení na zodpovedného zamestnanca.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

Naučili sme sa akceptovať postihnutých ľudí na vozíčku, no nenaučili sme sa akceptovať postihnutých ľudí na duši

Ponúkame

Pobytové služby

HUMANITÁR, nezisková organizácia poskytuje sociálne služby podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pobytovou formou podľa:

§ 35 Zariadenie pre seniorov

§ 38 Domov sociálnych služieb

§ 39 Špecializované zariadenie

 

Ambulantné služby

HUMANITÁR, nezisková organizácia poskytuje sociálne služby podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ambulantnou formou podľa:

 

§ 40 Denný stacionár

w

Poradenské služby

HUMANITÁR, nezisková organizácia poskytuje odbornú činnosť na základe získania akreditácie  podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ambulantnou formou a terénnou formou podľa:

§ 88 Špecializované sociálne poradenstvo

Vzdelávacie služby

HUMANITÁR, nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie pre ľudí s duševným ochorením, rodiny a verejnosť na základe získania certifikácie  na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe:

 

Psychoedukácia pre duševne chorých, rodiny a verejnosť

Schizofrénia, depresia

a iné psychické poruchy postihujú čoraz viac ľudí aj na Slovensku 

Schizofrénia patri medzi diagnózy, s ktorými sa nikto nechváli. Veľká časť laickej verejnosti má totiž o schizofrénií skreslené predstavy- bolo by napríklad dobré zabudnúť na ,, rozdvojenú osobnosť´´, pretože tým schizofrénia nie je.

Priebeh ochorenia a cestu k ozdraveniu ovplyvňuje rada faktorov, predovšetkým dobre fungujúce rodinné zázemie, včasná a dobre vedená medikamentózna a psychologická liečba a systematická rehabilitácia.

ľudí trpiacich schizofréniou na Slovensku

Schizofrénia je jednou z 20 najčastejších príčin zdravotného obmedzenia na svete

Vek, kedy sa schizofrénia najčastejšie prejaví u mužov

Vek, kedy sa schizofrénia najčastejšie prejaví u žien

Čo je schizofrénia?

Pojem schizofrénie možno najlepšie preložiť ako rozdelenie myslenia, ale inak ide o poruchu mnohých duševných funkcií : myslenie, vnímanie, emotivity, narušená môže byť i motorika, osobnosť, schopnosť jednať s ľuďmi, pozornosť alebo pamäť.

Kedy a prečo vzniká?

Psychóza prepuká u ľudí s náchylnosťou ku schizofrénií potom, čo sú vystavení nadmernej psychickej záťaži (napr. škola, práca, partnerské vzťahy). Medzi dispozície ochorenia patrí nadmerná citlivosť a zvýšená zraniteľnosť, je preto dôležitá kvalita vzťahu s blízkymi. Dedí sa len dispozícia, nie samotná choroba.          (Pokiaľ však niektorí z rodičov trpí schizofréniou, pravdepodobnosť, že dieťa ochorie tiež, je asi 10 %).

Schizofrénné ochorenie prepuká v mladom veku- vo fáze životného štartu- a preto môže ovplyvniť celý život.

Hlavné príznaky choroby

 • poruchy vnímania a myslenia (halucinácie, bludy, nesúvislé myslenie)
 • poruchy nálad (depresia, úzkosť, mánia)
 • zníženie až vymyzenie motivácie
 • poruchy správania
 • kognitívne poruchy (poruchy pamäti, pozornosti)

Ochorenie najčastejšie prepuká :

 • u mužov medzi 16 až 25 rokom
 • u žien medzi 25 až 35 rokom

Psychotické poruchy nikdy nespúšťa jediná príčina, ale kombinácia mohých čiastkových príčin. Niektoré sú vrodené (dedičnosť, priebeh tehotenstva), iné sú spôsobené vplyvom prostredia, v ktorom chorý žije a udalosťami, ktoré prežil.

K náhlému a nečakanému ochorenie dochádza zriedka. Prepuknutie choroby môže predchádzať obdobie niekoľkých mesiacov až rokov, počas ktorých sa človek postupne mení:

 • uzatvára sa do seba
 • prerušuje sociálne kontakty
 • horšie komunikuje
 • hovorí nesúvislo, sám pre seba
 • vykonáva podivné rituály
 • býva podraždený
 • stráca záujem o okolitý svet
 • experimentuje s drogami

 Svet sa pre chorého stáva nezrozumiteľným, zažíva pocit straty kontroly nad skutočnosťou. Veci sú nejasné a nadobúdajú mnohoznačných či symbolických významov. 

 

Schizofrénia sa vracia, preto je dôležité, aby sa chorý naučil rozpoznávať ,, varovné príznaky,, , ktoré signalizujú návrat (nespavosť, nesústredenosť, vnútorný pocit , že sa zasa niečo deje). Pri dobrej spolupráci s odborníkmi sa možno naučiť návratu choroby predísť.

 

 

Riešenie existuje

w

Biologický pohľad

Dnešné výskumy ukazujú, že na prepuknutie schizofrénie majú vplyv aj: dedičnosť, pôrodné komplikácie, ťažké choroby v detsve, zlá výživa, rast a hormonálne zmeny v puberte a dospievaní, užívanie drôg a alkoholu a pod.

Z biologického pohľadu má rodina veľký vplyv na liečenie príznakov duševného ochorenia.

Je dôležité, aby si rodina uvedomila, že:

 • je súčasťou pri liečbe rodinného príslušníka,
 • akým spôsobom môže predísť relapsom choroby rodinného príslušníka,
 • veľký význam má edukácia o chorobe, aby rodina nebola spúšťacím faktorom,
 • veľký význam pre ich rodinného príslušníka je nádej, že aj naďalej do rodiny patrí.

HUMANITÁR podáva pomocnú ruku

 • pri práci so samotnou rodinou,
 • organizovaním rodinných stretnutí,
 • pri edukácií rodiny
 • a iné.

 

w

Sociálny pohľad

Veľký význam pre vznik, ale aj liečenie duševného ochorenia má nepochybne prostredie, v ktorom človek žije: rodina, priatelia, škola, finančné zabezpečenie, bývanie.

Z týchto zdrojov môže prameniť podpora a pohoda ako ochranný faktor pri liečení príznakov choroby.

Je dôležité, aby si aj človek s duševným ochorením uvedomil, že:

 • je chorý a potrebuje odbornú pomoc,
 • je potrebné venovať maximálnu pozornosť zdrojom, ktoré mu príznaky choroby spôsobujú,
 • existujú spôsoby a metódy práce, ktoré dokážu zmierniť jeho psychické utrpenie,
 • dobrá komunikácia mu zlepší a zvýši jeho kvalitu života.

HUMANITÁR podáva pomocnú ruku

 • pri edukácií o chorobe,
 • pri integrácií do spoločnosti,
 • pri spoznávaní varovných príznakov
 • a iné.

Neváhajte nás kontaktovať

+053 44 93 550 

To najnovšie z nášho blogu

„Vyšijem si radosť“

„Vyšijem si radosť“

Vážení občania, podporovatelia, rodinní príslušníci, v mene HUMANITÁR, nezisková organizácia prevádzkovateľ Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia, Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára a Špecializovaného sociálneho poradenstva, Probstnerova...

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

Vážení rodinní príslušníci, predkladáme vám vyhodnotenie anonymných dotazníkov, ktoré ste nám zaslali  e- mailom v dňoch 03. 05. až 10. 05. 2023 a v ktorom ste vyhodnotili spokojnosť vašich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnych služieb v Domove sociálnych...

Naša misia

Misiou našej organizácie je pomôcť ľuďom, ktorí trpia duševným ochorením s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénneho a mánio-depresívneho okruhu a demencie. Naša organizácia je aj držiteľom akreditácie pre špecializované sociálne poradenstvo  Medzi naše hlavné priority patrí zefektívňovanie a skvalitňovanie sociálnych služieb na európske štandardy.

O nás

HUMANITÁR, nezisková organizácia svoju činnosť zahájila v roku 2006. Poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári v meste Levoča. Cieľovou skupinou sú občania, ktorí trpia duševným ochorením s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénneho a mánio – depresívneho okruhu a demencie . Výber cieľovej skupiny s ktorou pracujeme ako v pobytovej forme, tak aj v ambulantnej forme bol daný celosvetovým percentuálnym nárastom ľudí trpiacich duševnými chorobami, v dôsledku problémov, ktoré generuje súčasná spoločnosť.

l

Základné údaje

Sídlo organizácie: Probstnerova cesta 668/6, 054 01 Levoča

IČO: 37 886 932
DIČ: 202 206 2526
IBAN: SK45 0200 0000 0020 6708 1553