Ochrana osobných údajov

Informácie o prevádzkovateľovi informačných systémov

Nezisková organizácia HUMANITÁR, no, – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, Probstnerova cesta 668/6, Levoča 054 01, IČO: 37 886 932
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Hlavnou činnosťou neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v
oblasti prevádzkovania zariadení sociálnych služieb. Zariadenie poskytuje služby v oblasti sociálnej
starostlivosti podľa zákona č.448/2008 Zz o sociálnych službách v platnom znení a každá dotknutá
osoba ho môže kontaktovať ohľadom spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv
podľa zákona o ochrane osobných údajov osobne, či zásielkou na:

Probstnerova cesta 668/6, Levoča 054 01: humanitar@humanitar.sk, +421 53 44 93 550

Informácie o zodpovednej osobe

V zmysle § 44 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu a každá dotknutá osoba ju môže kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona o ochrane osobných údajov osobne, alebo zásielkou.
Probstnerova cesta 668/6, Levoča 054 01 zodpovedna.osoba.mj@gmail.com +421 908 049 060

e Informácie o spracúvaní osobných údajov

oboznámenie na účel KaSy