Realizátor projektu:       HUMANITÁR, nezisková organizácia – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Štatutárny zástupca:      PhDr. Anetta Cierny

Telefón:                              053 44 93 550

E- mail:                                humanitar@humanitar.sk

Termín projektu:            02.07.2018 – 31.10.2018

Schválená dotácia:         4,500 EUR ( slovom: štyritisícpäťsto eur)

 

 

 

Zhodnotenie splnenia cieľov projektu:

 

Cieľom projektu bolo rozšírenie terapeutických priestorov pre občanov HUMANITÁR, n. o., kde si mohli obnoviť pracovné zručnosti a sociálne kompetencie.  Ide o prijímateľov, ktorí trpia duševnou poruchou schizofréniou, schizo- afektívnymi poruchami a demenciou. Opravou a údržbou predmetných priestorov,  HUMANITÁR, n. o. získal možnosť ponúknuť prijímateľom obnovu pracovných zručností a postupne tak dochádza k integrácií prijímateľov medzi bežných ľudí, teda do spoločnosti. Projektom pod názvom Máme zdravé ruky chcel HUMANITÁR, n. o. spoločne s prijímateľmi pred pripraviť a vyčistiť priestory nachádzajúce sa v budove HUMANITÁR, n. o.

 

Cieľ bol splnený a vďaka prijímateľom  boli vyčistené priestory na povale, kde pripravili priestor na výstavbu terapeutických miestností, ktoré sa budú rekonštruovať v budúcom roku. Zároveň samotní prijímatelia pod dohľadom odborníkov, vytvorili divadelnú kulisu, kde si pre zamestnancov pripravili prvé vystúpenie.

 

 

 

Dosiahnuté výsledky v rámci bežných nákladov:

 

O nákupe tovaru rozhodoval vždy projektový tím v zložení :

  • Anetta Cierny- štatutárna zástupkyňa
  • Daniel Hurai, MBA – riaditeľ projektu
  • Emília Machovská – vedúca ekonomického úseku
  • Zuzana Šeminská – projektový manažér

 

V rámci plánovaných nákladov sa nám podarilo nakúpiť pracovné oblečenie, pracovné náradie pre prijímateľov sociálnej služby, ktoré určite budú môcť využiť aj pri iných projektov, ktoré HUMANITÁR, nezisková realizácia pripravuje.

Pri nákupe oblečenia a náradia rozhodol projektový tím o výbere firmy MANUTAN, s. r. o., ktorá nám poskytla zľavu. Ušetrené financie sme použili na nákup iného tovaru.

 

Z plánovaného rozpočtu nebola zakúpená inpregračná chémia, z dôvodu, že po vyprataní objektu projektový tím zhodnotil, že nie je potrebná.  Z dôvodu, že firma MANUTAN, s. r. o. nám zaslala prilby až po termíne, prilby sme nahradili iným tovarom.

Pani Mgr. Šeminská sa obrátila na Ing. Stanislavu Fabianovú o poskytnutie informácie, či je možné zakúpiť ťažné zariadenie, aj keď nebol v pláne. Po odsúhlasení , projektový tím rozhodol o zakúpení a namontovaní ťažného zariadenia pre FORD Tranzit. Oproti plánovanému rozpočtu sme za ušetrené financie zakúpili ťažné zariadenie pre prívesný vozík, ktorý hradil HUMANITÁR, n. o. ako povinné 20 %-tné spolufinancovanie projektu.  Prívesný vozík bol potrebný pri vývoze odpadu alebo pri zakúpení niektorých položiek. Z dôvodu, že prijímatelia po odpracovaní, utekali rovno v špinavých oblečeniach na izby, projektový tím sa rozhodol zakúpiť šatníkové skrine, kde sa rovno prijímatelia prezliekali.

 

Zhodnotenie projektu prijímateľmi:

 

Otázka: Čo Vám priniesol projekt Máme zdravé ruky, ktorý bol podporený vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja ?

,, mohol som pracovať a som tak nemal čas premýšľať ´´

,, nové oblečenie, aj brat mi ho závidí´´

,, je to také pekné, keď sa na to pozriem, že aj ja som k tomu dopomohla´´

,, musel som sa naučiť ráno vstať, prísť, prezliecť , pracovať ne len ležať. Teraz aj keď nerobím tak vstanem ráno.´´

,, super bolo keď sme mohli hrať na pódium, ako skutoční herci ´´

,, ďakujem, že som sa mohol toho zúčastniť, konečne som našiel zmysel´´

,, konečne som sa cítil ako človek´´

,, oco už mi verí, že viem robiť´´

 

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja.