Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnuté každej fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“) v súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie o ochrane údajov“) a v súlade s § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Ochrana osobných údajov našich klientov, ich zákonných zástupcov, návštevníkov, ale aj zamestnancov, zmluvných partnerov, kontrolórov, žiadateľov, oznamovateľov a iných dotknutých
osôb je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením o ochrane údajov a zákonom o
ochrane osobných údajov. Na základe toho Vám touto cestou poskytujeme:

Informácie o prevádzkovateľovi informačných systémov

Nezisková organizácia HUMANITÁR, n.o., centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti Škultétyho 19, Prešov 080 01, IČO: 37 886 932
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
Hlavnou činnosťou neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblastiprevádzkovania zariadenia sociálnych služieb. Zariadenie poskytuje služby v oblasti sociálnej
starostlivosti podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení. Každá dotknutáosoba ho môže kontaktovať ohľadom spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv
podľa zákona o ochrane osobných údajov osobne, či zásielkou
Škultétyho 19 Prešov 080 01 : humanitar@humanitar.sk +421 53 44 93 550
Informácie o zodpovednej osobe
V zmysle § 44 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu a
každá dotknutá osoba ju môže kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných
údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona o ochrane osobných údajov osobne, alebo zásielkou

Škultétyho 19, Prešov 080 01 zodpovedna.osoba.mj@gmail.com +421 908 049 060

Informácie o účele spracúvania osobných údajov

Zariadenie zhromažďuje, uchováva a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje na Vedenie personálnej a mzdovej agendy, Účtovné a daňové účely, Správu registratúry, Zabezpečenie
právnych a zmluvných vzťahov, Vybavovanie žiadosti a sťažností, Výkon kontrolných činností, Poskytovanie sociálnych služieb, Zabezpečenie poriadku a ochrany a Zverejňovanie materiálov,
činností a údajov.
Poskytnuté osobné údaje sú chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov podľa zásad uvedených v internej bezpečnostnej smernici.
Poskytnuté osobné údaje využívame len na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasne, jednoznačne a konkrétne vymedzený v Zázname o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zariadenie spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 nariadenia o ochrane údajov, resp. § 13 ods.1 zákona o ochrane osobných údajov na právnom základe ak:
– dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel pri – Správe ľudských zdrojov, Zverejňovaní údajov na internetovej stránke,
Zverejňovaní údajov na sociálnej sieti, Zverejňovaní údajov v tlačených dokumentoch, Vyhlásení osobných údajov miestnym rozhlasom a Používaní kontaktov na pracovné účely,
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti
dotknutej osoby pri – Evidencií uchádzačov o zamestnanie, Evidencií subjektov všeobecných právnych vzťahov, Evidencií subjektov zmluvných vzťahov, Evidencií žiadostí o prijatie do zariadenia, Evidencií
stravníkov – PSS, Evidencií stravníkov – zamestnanci a Evidencií čitateľov v knižnici,
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná pri – Výberovom a prijímacom konaní, Vedení
osobného spisu zamestnanca, Vedení záznamov o dochádzke, Starostlivosti o zamestnanca, Odvodoch do sociálnej poisťovne, Odvodoch do zdravotnej poisťovne, Vedení mzdovej agendy, Spracovaní
daňových priznaní, Vyúčtovaní pracovných ciest, Zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Zabezpečení požiarnej ochrany, Zabezpečení pracovnej zdravotnej služby ochrany, Spracovaní
účtovných dokladov, Príjme a vydaji hotovostí, Prijímaní a odosielaní listinných zásielok, Prijímaní a odosielaní elektronických zásielok, Správe elektronickej schránky cez internetový portál, Správe
archívu, Výkone kontrolných alebo dozorných činností, Vybavovaní žiadostí, podnetov a sťažností, Vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000,Vedení osobného spisu prijímateľa sociálnej služby,
Evidencií zákonných zástupcov, Evidencií splnomocnených osôb, Evidencií blízkych osôb, Lekárskych vyšetreniach, predpise liekov, Poskytovaní opatrovateľskej služby zariadením, Evidencií členov rady,
Poučení a školení osôb, Uplatnení práv dotknutých osôb a Evidencií oznamovateľov bezpečnostných incidentov,
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby – nie je uplatnené,
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany pri Získaní dotácie z MPSVaR – zoznam zamestnancov, Získaní dotácie
z MPSVaR – zoznam prijímateľov sociálnych služieb, Kontrole osôb vstupujúcich do objektu a Monitorovaní priestorov kamerovým systémom.

Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností
vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

Poskytovanie osobných údajov formou súhlasu je dobrovoľné a slobodné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla
prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z platnosti súhlasu pred jeho odvolaním.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je najmä dodržiavanie poriadku, skvalitňovanie služieb, informovanie o činnosti, ale aj zisťovanie názorov, podnetov a pripomienok dotknutých osôb.
V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov na účely plnenia zmluvných povinností, napĺňania zákonných povinností a pri ochrane života, zdravia a majetku je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť dotknutú osobu na možné následky neposkytnutia osobných údajov!

Informácie o kategóriách a rozsahu osobných údajov

Osobné údaje sú pre potreby informovania dotknutej osoby rozdelené na bežné osobné údaje a osobitnú kategóriu osobných údajov.

Bežnými osobnými údajmi sú identifikačné, lokalizačné, kontaktné, pracovné, zmluvné, rodinné, platobné, vzdelanostné, kvalifikačné, dôchodkové, majetkové, prístupové, komunikačné, bezpečnostné, alebo iné údaje na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktorých spracúvanie je vymedzené v čl. 6 ods. 1 nariadenia o ochrane údajov a § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Údajmi týkajúcimi sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb len v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stanoveného účelu. Rozsah spracúvaných osobných údajov je stanovený osobitnými všeobecne platnými právnymi predpismi, alebo súhlasom dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v informačných systémoch prevádzkovateľa je vykonávané automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Poskytovanie a zverejňovanie, nie je vykonávané okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného oprávneného orgánu, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Sprostredkovanie a výber sprostredkovateľov sa realizuje okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej pripravenosti na spracúvanie osobných údajov, pričom tieto subjekty sú zmluvne zaviazané povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo všetky zákonné požiadavky.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií sa nevykonáva.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nie je realizované.

Uchovávanie osobných údajov je zabezpečené podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Osobné údaje sú uchovávané len na nevyhnutnú dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne a sú archivované na obdobie, ktoré jevyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecne platných premlčacích dôb.

Informácie o právach dotknutej osoby

Nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov garantujú dotknutým osobám

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné
informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
• odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
• namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia o ochrane údajov. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak
iným spôsobom ich nespracúvali), ak

• ste napadli správnosť osobných údajov;
• spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto
toho obmedzenie ich použitia;
• už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
• namietate voči spracúvaniu.
Za týmto účelom nás môžete kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom hore uvedených
kontaktných údajov, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je
možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:
a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
alebo
b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo
tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné
práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou
osobu dieťa.

V prípade priameho marketingu máte vždy právo namietať spracúvanie osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa
Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak máte za to, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, alebo k porušeniu nariadenia o ochrane údajov, alebo zákona o ochrane osobných údajov, môžete
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu na ochranu osobných údajov SR. Vzor návrhu je uverejnený na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk.
Na akékoľvek podnety a otázky v súvislostí so spracúvaním Vašich osobných údajov sú Vám k dispozícií naši pracovníci v priestoroch zariadenia.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

 • IP adresy, e mailové adresy, mená, telefónne čísla, …
 • Osobné údaje zbierame na dobu maximálne 10 rokov.  Pred uplynutím tohto času môžeme opäť vyžiadať súhlas so spracovaním osobných údajov. Počas tejto doby sme povinní osobné údaje aktualizovať.
 • Aké práva má používateľ web stránky:
  • právo na prístup
  • právo na opravu
  • právo na vymazanie
  • právo na obmedzenie spracovania
  • právo namietať proti spracovaniu
  • právo na prenos údajov
  • právo sťažovať sa dozornému orgánu
  • právo odobrať súhlas

 

Kontaktné formuláre

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje v kontaktných formulároch slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

Odoslané formuláre uchovávame po určitú dobu nevyhnutnú na kontaktovanie s Vami, no takto zozbierané údaje nepoužívame na marketingové účely.

Komentáre

Ak návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Súbory cookies

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak ste na tejto webovej stránke pridali komentár alebo nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii    –  Nie je

Príjemca v členskom štáte(EÚ a EHP)

Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov

Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

Návšteva našej webovej stránky

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah našich navštívených webových stránok do Vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie atď.) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek zneužitie.

Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V tomto kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracovania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného cez našu webovú stránku.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je uvedené vyššie, na účely zabezpečenia funkčnosti našej webovej stránky, ste zmluvne zaviazaní sprístupniť nám tieto údaje.

Iné účely

Spracúvame tiež osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete, napr. pri zadávaní online schôdzky, pri objednávaní informačných materiálov, newslettrov či životopisov.

Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú údaje klientov, prijímateľov, zamestnancov a dodávateľov v rozsahu potrebnom na účely špecifikované v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je to opísané vyššie, na účely prijatia a spracovania Vášho stretnutia alebo objednávky (odoberania newsletteru) alebo záujmu o prácu v HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti ste povinní sprístupniť tieto údaje. Vašu požiadavku bez týchto údajov nemôžeme spracovať.

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods.1 písmeno a) GDPR, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania na základe súhlasu až do času odvolania súhlasu.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “cookies” textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, ktorú cookie vytvára, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti.

V prípade aktivácie anonymizovanej IP na tejto webovej stránke sa však vaša IP adresa Google v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, pre zastavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok.

IP adresa prenesená z vášho prehliadača v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami Google. Ukladaním Cookies môžete zabrániť príslušným nastaveniam svojho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať v plnom rozsahu funkcie tejto internetovej stránky. Môžete však okrem toho zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný model pre prehliadače, ktorý je dostupný na tomto linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html poprípade https://www.google.de/intl/cs/policies/.

Cookies a použitie analytických nástrojov

Webové stránky využívajú na viacerých miestach tzv. cookies. Tieto využívame na zlepšenie používateľského komfortu, účinnosti ako aj bezpečnosti. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač, ktoré využíva následne prehliadač. Väčšina súborov cookies, ktoré my využívame sú tzv. “cookies relácie”. Po skončení vašej návštevy sú automaticky vymazané. Súbory cookies nemôžu na vašom počítači spôsobiť žiadne škody ani obsahovať vírusy.

Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android) môžete prenos takýchto dát zakázať, čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom pri načítavaní a obsluhe, alebo funkčným obmedzeniam pri ponúkanom obsahu, či službách.

Vložené pluginy

Naše webové stránky používajú prepojenia na nasledujúce sociálne siete:

 • facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA

 

Tlačidlá zobrazujú logá jednotlivých sociálnych sietí. Tlačidlá však nie sú štandardné pluginy poskytované sociálnymi sieťami, ale prepojenia s ikonami tlačidiel. Tieto tlačidlá sa aktivujú len zámernou činnosťou (kliknutím). Pokiaľ nekliknete na tlačidlá, do sociálnych sietí nebudú prenesené žiadne údaje. Kliknutím na tlačidlá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím aktivujete tlačidlá a vytvoríte odkaz. Po kliknutí, tlačidlo funguje ako plugin pre zdieľanie. Sociálna sieť získa informácie o navštívenom webe, ktorý môžete zdieľať so svojimi priateľmi a kontaktmi. Ak nie ste prihlásený, budete presmerovaný na prihlasovaciu stránku sociálnej siete, na ktorú ste klikli, čím opustíte stránky tuev-sued.de. Ak ste prihlásený, Váš “like” alebo zdieľanie príslušného článku sa odošle.

Keď aktivujete tlačidlo, sociálne siete dostanú aj informácie, ktoré ste získali na príslušnej stránke našej webovej stránky a kedy ste tak urobili. Okrem toho môžu byť odosielané informácie, ako napríklad Vaša IP adresa, podrobnosti o používanom prehliadači a nastavenia jazyka. Ak kliknete na tlačidlo, Vaše kliknutie sa prenesie do sociálnej siete a použije sa v súlade s pravidlami o údajoch. Keď kliknete na tlačidlo, nemáme kontrolu nad zhromaždenými údajmi a spracovateľskými činnosťami.

Nie sme zodpovední za toto spracúvanie údajov, nie sme ani „prevádzkovateľ“, ako je definované v GDPR. Nie sme si vedomí úplného rozsahu zberu údajov, jeho právneho základu, účelov a doby uchovávania. Vzhľadom na to, tu uvedené informácie nemusia byť nevyhnutne úplné. Údaje sa odošlú bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa, alebo či ste prihlásený. Ak ste sa prihlásili, Vaše údaje budú priradené priamo k Vášmu účtu. Poskytovatelia môžu tiež používať cookies vo Vašom počítači na sledovanie. Pokiaľ vieme, títo poskytovatelia ukladajú tieto údaje do užívateľských profilov, ktoré používajú na inzerciu, prieskum trhu a / alebo dizajn orientovaný na dopyt. Tento typ analýzy sa vykonáva (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby prezentovali reklamu orientovanú na dopyt a informovali ostatných používateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach.

Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov. Ak chcete uplatniť svoje právo na námietku, kontaktujte príslušného poskytovateľa. Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií: Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content Youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na spomínané tlačidlá.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Štandardné doby na vymazanie údajov: Legislatíva definovala lehoty a povinnosti uchovávania údajov. Na konci týchto lehôt budú príslušné údaje pravidelne vymazané. Údaje, na ktoré sa nevzťahujú uvedené lehoty uchovania a povinnosti, sa odstránia alebo anonymizujú hneď, ako už nebudú platiť účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Pokiaľ toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neobsahuje iné osobitné ustanovenia pre ukladanie údajov, uchovávame všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, pokiaľ sú požadované na vyššie uvedené účely, na ktoré boli zhromaždené. Ďalšie používanie údajov a ich vymazávanie Akékoľvek ďalšie spracovanie alebo používanie Vašich osobných údajov sa zvyčajne vykoná len v rozsahu povolenom na základe právneho predpisu alebo ak ste súhlasili so spracovaním údajov alebo použitím dát. V prípade ďalšieho spracovania na iné účely ako tie, na ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, Vás budeme o ďalšom použití informovať a poskytneme Vám všetky dôležité informácie pred ďalším spracovaním.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
 • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
 • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
 • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
 • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu humanitar@humanitar.sk. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to na e-mailovú adresu humanitar@humanitar.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné  kontaktovať, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika

IČO: 36064220

www.dataprotection.gov.sk

 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: utorok a štvrtok od 8:00 do 12:00 +421/2/3231 3220