Špecializované sociálne poradenstvo

V roku 2013 získal HUMANITÁR n.o. akreditáciu na poskytovanie Špecializovaného sociálneho poradenstva. Odbornú činnosť poskytovala organizácia v rožňavskej nemocnici. Z dôvodu sťahovania organizácie zo Spišského Štvrtka do Levoče nemohla organizácia ďalej vykonávať odbornú činnosť. V roku 2019 získala organizácia opäť akreditáciu na poskytovanie odbornej činnosti Špecializovaného sociálneho poradenstva – ambulantnou a terénnou formou.

Poradňu pre duševné chorých ľudí a ich rodiny sme otvorili v areáli Všeobecnej nemocnice s poliklinikou – Levoča a.s. na Probstnerovej ceste 2.

Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme pre fyzické osoby s duševným ochorením so špeciálnym zreteľom na ochorenia schizofrénie, depresie a demencie a ich rodiny podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Základné činnosti služby:

 • Sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím
 • Sociálne terapeutické činnosti
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a pri obstarávaní osobných vecí

Cieľ služieb je :

 • Poradenstvo (mapovanie situácie, určenie zákazky a možných spôsobov riešenia problémov, samotné poradenstvo)
 • Nácvik zručnosti (napr. príprava na pracovný pohovor, ako zostaviť a dodržiavať krízový finančný rozpočet, ako sa brániť v prípade ak niekto ohrozuje moje práva a pod.)
 • Asistencia (napr. v prípade sprostredkovania kontaktu s poskytovateľom sociálnej služby, jednanie s úradmi a pod.)

Princípy poskytovania služieb:

 • Dobrovoľnosť – služby sú poskytované na základe slobodného rozhodnutia prijímateľa
 • Individualita – služby sú poskytované s ohľadom na individuálne priania a potreby prijímateľa (prijímateľ čerpá služby podľa svojich aktuálnych potrieb a pod.)
 • Rešpekt – služby sú poskytované s úctou voči prijímateľom, usilujú o zachovanie všetkých práv a dôstojnosti
 • Smerovanie k sebestačnosti – služby sú poskytované takým spôsobom, aby neviedli k vytváraniu závislosti na služby, je kladený dôraz na podporu prijímateľa, ktorá zvýši mieru ich sebestačnosti v prirodzenom prostredí

Poradenstvo prebieha približne v 8-10 stretnutiach, ale všetko závisí od prijímateľa a stretnutia sú prispôsobené individuálnym potrebám prijímateľa. Tak ako poskytujeme poradenstvo fyzickým osobám s duševným ochorením, tak poskytujeme poradenstvo aj pre rodinu a ich blízkych.

Poradenstvo je poskytované BEZPLATNE.

Poradňa Levoča na Probstnerovej ceste 2 :

 • Pondelok: 09:00 hod. – 13:00 hod. a 13:30 hod. – 15.00 hod.
 • Utorok: 07:00 hod. – 13:00 hod. a 13:30 hod. – 15.00 hod.
 • Piatok: 07:00 hod. – 13:00 hod.
Poradňa Spišská Nová Ves Šafárikovo námestie 3
 • Streda: 13:30 hod. – 17:00 hod.
 • Štvrtok: 07:00 hod. – 13:00 hod. a 13:30 hod. – 15:00 hod.

V prípade záujmu o poskytnutie poradenstva nás môžete kontaktovať telefonicky 0948 066 967, alebo e-mailom na poradenstvo@humanitar.sk

Zodpovedný zamestnanec za poskytovanie Špecializovaného sociálneho poradenstva: PhDr. Soňa Vanková , 0948 066 967 poradenstvo@humanitar.sk