Výročná správa 

Neziskové organizácie musia klásť pri svojej činnosti veľký dôraz na budovanie vlastnej dôveryhodnosti v očiach zainteresovaných strán. Tými sú všetky subjekty dotknuté činnosťou konkrétnej neziskovej organizácie. Patria sem orgány verejnej správy, iné neziskové organizácie, médiá, ale napríklad aj vlastní zamestnanci, dobrovoľní aktivisti alebo tí, v ktorých prospech nezisková organizácia vyvíja svoju činnosť.  Pri budovaní dôvery voči zainteresovaným stranám má významné miesto aj výročná správa. Je to ucelený dokument organizácie obsahujúci všetky relevantné údaje o činnosti organizácie za určité obdobie.

Všeobecne o výročnej správe pojednáva ustanovenie § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V zmysle tohto ustanovenia účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom, s výnimkou výročnej správy podľa osobitného predpisu. Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Povinnosť zostavenia výročnej správy ukladá neziskovej organizácii okrem zákona o účtovníctve ako účtovnej jednotke aj osobitný predpis, a to § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Výročná správa 2023

Výročná správa 2022

Výročná správa 2021

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017